Showing posts with label beeldtaal. Show all posts
Showing posts with label beeldtaal. Show all posts

Tuesday, November 20, 2012

Wetsvoorstel: Afschaffen van CKV als verplicht eindexamenvak

De regering (demissionair kabinet) wil binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen, waarin CKV als verplicht eindexamenvak vervalt voor HAVO en VWO, zodat er meer tijd en middelen vrijkomen voor de `kernvakken' Nederlands, Engels en Wiskunde.

Op de internetconsultatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heb ik onderstaande reactie op dit onzalige plan geplaatst:
De afschaffing van CKV als verplicht eindexamenvak zal het aanzien van het vak bij zowel de scholen als de leerlingen verkleinen. Uiteindelijk zal zo de culturele vorming enerzijds en de beeldende vorming anderzijds afnemen in kwaliteit en kwantiteit. 

Dit is dubbel schadend. Voor onze maatschappij is beeldtaal een steeds belangrijker onderdeel van de communicatie, niet de geschreven taal. Het kabinet onderschat op een grove manier de invloed van beelden op het maatschappelijk proces. Het voldoende vormen in beeldtaal is zeker niet minder belangrijk dan de vorming in de zogenaamde kernvakken Engels en Nederlands. De vergelijking met Wiskunde laat de laatste zelfs zieltogend achter.

Schrijver dezes, zowel beeldend kunstenaar als wiskundige, durft de stelling aan dat 75% van de middelbare scholieren na afsluiting van hun schoolexamen Wiskunde niet (meer) goed kunnen rekenen. Deze laatste vaardigheid hebben ze wel nodig, wiskunde in het algemeen voor de rest van hun leven nooit meer. Wiskunde wordt derhalve voor de meeste leerlingen volstrekt overtraind, terwijl rekenen en praktisch rekenkundig inzicht ontwikkelen vaak ver achter blijven bij wat de maatschappij echt vraagt. 

Vergelijken wij dat met het niveau van beeldende vorming en beeldende ontwikkeling dat nodig is om adequaat de gigantische beeldenstroom die dagelijks op ons wordt afgevuurd te kunnen verwerken, dan kan men toch nauwelijks anders concluderen dan dat deze maatregel maatschappelijk gezien een averechts effect zal hebben.

Temeer wanneer we bedenken dat innovatie (datgene wat Nederland echt heel dringend nodig heeft) niet zonder creativiteit kan. Creativiteit kan (of zou moeten) worden getraind in de beeldende vakken. Denken in plaatjes is een ander type hersenactiviteit dan denken in taal en formules. 

Niet onbelangrijk tenslotte is dat culturele vorming raakt aan datgene wat onze maatschappij bindt: onze (diverse) cultuur. Daarom zou ook culturele vorming als vak juist in aanzien moeten stijgen. 

De regering geeft met deze maatregel aan dat zij niet in staat is een gedegen probleemanalyse uit te voeren om te bepalen welk onderwijs nodig is voor onze samenleving. Natuurlijk is goed beta-onderwijs belangrijk. Maar het door de strot duwen van nog meer wiskunde ten koste van de minstens zo belangrijke beeldende en cultuurgerichte vakken getuigt van aan blindheid grenzende kortzichtigheid.

Tuesday, April 7, 2009

Verslag 6 april

Kort verslag:

Korte herhaling van de vorige keer. Kunst als taal, waarbij er iets ontstaat tussen zender en ontvanger. Meestal een wisselwerking. Maar wat de ontvanger meent op te vangen, en wat de zender bedoeld heeft, dat zijn niet altijd dezelfde werelden.

De les wordt gevuld met een opdracht/oefening. Beeld in 20 minuten iets uit wat in de lijn ligt van wat je als kunstenaar drijft. Daarna bekijken we het gemaakte, en schrijven bij een klein aantal werken iets op van wat we menen te zien.

Bij ieder werk vergelijken we vervolgens het door de beschouwers opgeschrevene met wat de maker wilde verbeelden.

#####

Wat opvalt bij deze oefening is dat er een redelijke resonantie is tussen wat de maker bezighield en wat de bekijkers oppikken. Maar er zijn ook behoorlijk afwijkende associaties, en nieuwe inzichten.

De bedoeling van deze korte oefening is niet zozeer gelegen in de schetsen zelf, maar in het bewust worden van de wisselwerking tussen kunstenaar en beschouwer. Om de communicatie sterker te maken, kan het helpen om je `taal' te versterken, verdiepen, verrijken,....

(Waarbij je als kunstenaar zelf ook beschouwer kunt zijn van je eigen werk).